MEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Tenderi

28.01.2009.

J A V N I P O Z I V

J A V N I P O Z I V
za investitore zainteresovane za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine mrkog ugljaI Predmet koncesije je:

Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine mrkog uglja na
ležištu:

''ZAGORJE''
Download

27.12.2008.

J A V N I P OZ I V

J A V N I P O Z I V
za investitore zainteresovane za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i
eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida
metala)
I Predmet koncesije je:
Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu,
FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) istražno-eksploatacionog prostora i ležišta
bivšeg rudnika ''Brskovo'' kod Mojkovca...Download

23.12.2008.

J A V N I P O Z I V

J A V N I P O Z I V
za međunarodnu pretkvalifikaciju investitora zainteresovanih za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine cementnog laporca na tehnogenom ležištu ''Jagnjilo'' kod Pljevalja
Download

21.11.2008.

Poziv za izražavanje zainteresovanosti

Eksploatacija mrkolignitnog uglja u basenu ’’Maoče’’ kod Pljevalja i izgradnja
Termoelektrane
Poziv za izražavanje zainteresovanostiDownload

10.11.2008.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Ministarstvo za ekonomski razvoj, oglašava:

P O Z I V
br. 14/08

na
Otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači

Download

27.10.2008.

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

HIDROELEKTRANE NA RIJECI MORAČI
POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTIDownload

27.10.2008.

INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

HYDROPOWER PLANTS ON THE RIVER MORAČA

INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Download

24.10.2008.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 35.Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Ministarstvo za ekonomski razvoj, objavljuje:

P O Z I V br. 12/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Za izbor najpovoljnije ponude za nabavku informatičke opreme i perifernih uređaja
Download

17.07.2008.

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 6 Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina (‘’Sl. list RCG’’, br. 15/04), Ministarstvo za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, objavljuje


J A V N I P O Z I V
zainteresovanim investitorima za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina tehničko-gradjevinskog kamena, arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, šljunka i pijeska, mrkolignitnog uglja i bijelih boksita...
Download