Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblasti zaštite potrošača

Datum objave: 14.02.2018 13:00 | Autor: m

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i članom 2 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), Ministarstvo ekonomije objavljuje
JAVNI POZIV 
nevladinim organizacijama
za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblasti zaštite potrošača

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici iz Ministarstva ekonomije, a drugi član predstavnik iz reda nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite potrošača. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata. U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz ministarstva.

I. Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

1) objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, do 1. marta u godini za koju se vrši raspodjela;
2) objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu; 
3) objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
4) utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača; 
5) odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava; 
6) traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
7) dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
8) zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
9) prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
10) sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija;

II. Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:
Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
1) upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
2) u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite potrošača; 
3) u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti zaštite potrošača;
4) predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
5) više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

III. Uslovi za kandidate/kandidatkinje:
Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje: 
1) je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
2) posjeduje iskustvo u oblasti zaštite potrošača;
3) nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

IV. Potrebna dokumentacija:
Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi: 
1) kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 
2) kopije akta o osnivanju i statuta;
3) pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite potrošača;
4) kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 
5) izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
6) fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Komisije;
7) biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite potrošača; 
8) izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
9) izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Komisije.

V. Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva ekonomije na adresu: 


Ministarstvo ekonomije 
Rimski trg 46
81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite potrošača u 2018. godini“

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku. Ministarstvo ekonomije će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Po isteku ovog roka, Ministarstvo ekonomije će u roku od pet dana imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove. Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Komisije mogu se dostaviti na elektronsku adresu marina.zivaljevic@mek.gov.me.