Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2019. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“

Datum objave: 19.08.2019 15:05 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, broj 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti zaštite potrošača, Ministarstva ekonomije, objavljuje 


JAVNI KONKURS
za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2019. godini u oblasti zaštite potrošača

„Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji projekta - Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Nacionalnim programom zaštite potrošača jul 2019 – jun 2021.

Strateški cilj koji se želi postići realizacijom ovog projekta je podizanje svijesti i bolja informisanost potrošača o potrošačkim pravima kao i povećanje nivoa aktivizma potrošača u podnošenju prigovora.
Projekti treba da doprinesu boljem poznavanju i većem korišćenju prava koja su svakom građaninu data na osnovu Zakona, a samim tim smanjenju broja neriješenih potrošačkih prigovora i efikasnijem i jeftinijem rješavanju potrošačkih sporova.

Ciljne grupe su svi građani i trgovci na tržištu Crne Gore.

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) 
• monitoring nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača posebno u dijelu koji se odnose na isticanje cijene na proizvodima;
• monitoring nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača posebno u dijelu koji se odnosi na isticanje na crnogorskom jeziku obavještenja o robi, odnosno uslugama, uputstva za upotrebu, uputstvo za montažu, garancija dr. koja prati robu, odnosno uslugu; 
• podnošenje prigovora trgovcu zbog nepoštovanja odredbi zakona koje se odnose na obaveze iz tačaka 1 i 2 (broj podnesenih prigovora), 
• podnošenje žalbe Upravi za inspekcijske poslove zbog (broj podnesenih žalbi), 
• podnošenje žalbe drugim tijelima za rješavanje potrošačkih sporova.
• pružanje informacija potrošačima o njihovim pravima i mehanizmima pravne zaštite, kao i davanje stručnih savjeta za ostvarivanje prava.
• Osnivanje savjetovališta za zaštitu potrošača u jedinicama lokalne samouprave (na osnovu Plana aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine) i promocija Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 20.000 eura. 

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 4.000 eura.

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti najviše jedan projekat/program.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 
a) upisana u Registar nevladinih organizacija; 
b) upisana u evidenciju organizacija potrošača u skladu sa čl. 165 i 168 Zakona o zaštiti potrošača;
c) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast zaštite potrošača kao oblast svog djelovanja; 
d) u oblasti zaštite potrošača realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
e) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, broj 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu. 

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa na sajtu Ministarstva.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:
• fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
• fotokopiju rješenja o upisu u evidenciju organizacija potrošača Ministarstva ekonomije;
• fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• dokumentaciju o realizovanim projektima u godini koja prethodi objavljivanju javnog konkursa.
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba
poslati isključivo poštom na adresu:
Rimski trg 46 III sprat, arhiva Ministarstva ekonomije

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs 
za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija za realizaciju projekata u oblasti
zaštite potrošača

„Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: marina.sakovic@mek.gov.me 

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata iz oblasti zaštite potrošača će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva ekonomije i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. 

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.